Skutki niskich stóp procentowych dla funkcjonowania sektora bankowego

 

Numer: 01/2021

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Celem raportu jest analiza skutków niskich stóp procentowych dla funkcjonowania sektora bankowego. W rozdziale pierwszym przedstawiono ewolucję mechanizmu polityki makroekonomicznej, w szczególności polityki monetarnej, w trakcie ostatnich dwu dekad poprzedniego wieku i pierwszych lat tego wieku. W rozdziale drugim omówiono oddziaływanie stóp procentowych na wybrane aspekty funkcjonowania banków. Analizowany jest m. in. potencjalny wpływ niskich stóp procentowych na wyniki finansowe, skłonność do podejmowania ryzyka oraz aktywność kredytową banków. W rozdziale trzecim przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczących oddziaływania niskich stóp procentowych na wyniki finansowe i sytuację finansową banków.

Przeprowadzone badania potwierdzają silne uzależnienie dochodów banków komercyjnych od polityki monetarnej oraz zmian w strukturze krzywej dochodowości. W szczególności negatywne skutki przynosi wypłaszczanie się lub odwrócenie krzywej dochodowości. Nie wykazano natomiast istotnego wpływu obniżek stóp procentowych na skłonność banków do podejmowania ryzyka.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X