Pikopłatności strumieniowe w inteligentnych miastach

 

Numer: 19/2020

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

W raporcie przeanalizowano system pikopłatności strumieniowych AMFI w świetle Ustawy o usługach płatniczych oraz rozporządzenia Komisji Europejskiej 2018/389. Z analizy wynika, że w celu upowszechnienia zastosowania systemu AMFI jako usługi płatniczej, konieczne jest wprowadzenie określonych zmian prawnych, regulujących automatyczne mikropłatności z użyciem pieniądza elektronicznego, które to zmiany zaproponowano w tym raporcie.

Następnie przedstawiono kategorie kosztów, z którymi należy się liczyć przy wdrażaniu systemu AMFI, w podziale na koszty jednorazowe, związane z przygotowaniem demonstratora technologii, koszty związane z utrzymaniem systemu AMFI po stronie banku oraz koszty po stronie odbiorców płatności (usługodawców).

Dalej autorzy zaprezentowali szereg możliwych zastosowań systemu AMFI w inteligentnym mieście. W ostatnim rozdziale przedstawiono kierunki dalszego rozwoju prac nad zaproponowanym systemem anonimowych pikopłatności strumieniowych AMFI, których wynikiem byłby demonstrator technologii systemu AMFI, funkcjonujący w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X