Optymalne ścieżki dojścia do zbudowania efektywności banków spółdzielczych

 

Numer: 13/2020

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Celem analizy jest identyfikacja przyczyn niskiej i pogarszającej się w ostatnich latach efektywności banków spółdzielczych w Polsce oraz ocena możliwości zastosowania rozwiązań i instrumentów pozwalających na dojście banków spółdzielczych do poprawy efektywności.

Analizę stanu bieżącego w polskim sektorze banków spółdzielczych w obszarze zagrożeń dla ich efektywności przeprowadzono w szczególności w zakresie czynników makroekonomicznych, aktualnego modelu zrzeszeniowego, struktury przychodów i kosztów, roli udziałowców w funkcjonowaniu banków spółdzielczych, zmian w pokryzysowych obciążeniach regulacyjnych, zakresu centralizacji i uwspólniania procesów, rozwoju cyfrowego.

Dokonano też oceny procesów fuzji i przejęć w polskim sektorze banków spółdzielczych w perspektywie ich wpływu na poprawę efektywności banków. Przeprowadzono pogłębione badania ankietowe wśród kadry zarządzającej banków spółdzielczych oraz ich klientów w zakresie możliwości implementacji wybranych narzędzi poprawy efektywności, także w kontekście możliwych następstw związanych z pandemią koronawirusa.

Podsumowanie analiz stanowią wnioski i rekomendacje. Zwrócono szczególną uwagę, że w świetle aktualnych uwarunkowań makroekonomicznych i regulacyjnych ważne jest wykorzystanie przez banki spółdzielcze efektów skali, przy konieczności zachowania społecznych i regionalnych aspektów działalności oraz szans w obszarze technologicznym dla budowania nowego podejścia relacyjnego, opartego na bliskości cyfrowej.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X