Kształtowanie się nowej generacji przemysłu i związanych z tą zmianą konsekwencji dla otoczenia sektora przemysłowego

 

Numer: 20/2021

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Szczególny nacisk w raporcie położono na przedstawienie klarownego opisu kluczowych technologii umożliwiających rozwój nowej generacji Przemysłu 4.0 oraz jego zasad operacyjnych. Całość analizy organizują dwa pojęcia: datafikacji (umiejętności czerpania wartości z danych) oraz platformizacji (wykorzystywania efektów sieciowych za pośrednictwem internetu).

Bazując na gruntownym przeglądzie najnowszej literatury przedmiotu, autorzy raportu wskazali kluczowe elementy składowe i zasady operacyjne Przemysłu 4.0. Zaakcentowano przy tym wielowymiarowość zachodzących zmian i ich nierównomierne tempo.

W analizie podkreślono, że Polska jest jednym z krajów o wysokim poziomie gotowości do transformacji cyfrowej. Jednocześnie poziom dojrzałości cyfrowej polskich przedsiębiorstw oraz poziom kompetencji cyfrowych pracowników są niskie.

W celu zmiany tego stanu rzeczy potrzebny jest kompleksowy system wsparcia innowacyjności, przede wszystkim w obszarze transformacji cyfrowej, tak aby polskie przedsiębiorstwa były w stanie osiągnąć cyfrową dojrzałość w tempie dorównującym konkurentom z Europy i całego świata. Wsparcie powinno skupiać się na następujących obszarach: rozwoju kompetencji pracowników (obecnych i przyszłych); rozwoju infrastruktury; dostępu do wiedzy, zwłaszcza dobrych praktyk, oraz finansowania innowacyjnych wdrożeń technologicznych, procesowych i organizacyjnych. W tym ostatnim obszarze kluczową rolę ma do odegrania sektor bankowy w Polsce, równolegle wkraczający w proces transformacji cyfrowej.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X