Finansowanie projektów OZE z zakresu elektroenergetyki

Numer: 22/2020

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Praca jest kontynuacją i pogłębieniem analiz przedstawionych w raporcie „Systemowe i rynkowe uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce w ramach zgodnych z Europejskim Zielonym Ładem. Założenia do realizacji strategii zielonego finansowania w energetyce” przygotowanym przez Instytut Energetyki Odnawialnej. 

Celem raportu jest pokazanie potencjału inwestycyjnego i uwarunkowań politycznych, regulacyjnych i rynkowych jego realizacji do 2030 roku w kluczowych segmentach rynku zielonej energii elektrycznej oraz przemysłu zielonych technologii. Raport zawiera wskazania dla sektora bankowego odnośnie najbardziej istotnych czynników, które należy brać pod uwagę przy finansowaniu projektów z zakresu OZE w obszarze elektroenergetyki, z uwzględnieniem horyzontu czasowego wyznaczanego prze Nowy Zielony Ład oraz dokumenty pochodne, wg. stanu na koniec 2020 roku.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X