Szanse i zagrożenia sektora bankowości spółdzielczej w Polsce

W raporcie przedstawiono sytuację finansową i rynkową sektora bankowości spółdzielczej w Polsce według stanu na koniec pierwszego półrocza 2019 r. oraz częściowo w oparciu o dane z końca 2019 roku. Na podstawie danych finansowych dokonano diagnozy obecnego stanu, wraz ze wskazaniem jego przyczyn oraz możliwych do zastosowania działań pozwalających na przezwyciężenie zidentyfikowanych trudności. Przeprowadzone badanie wskazuje w sposób jednoznaczny, że priorytetem strategicznym powinna stać się cyfryzacja banków spółdzielczych, w tym w obszarze bankowości MSP.

W analizie zaprezentowano także wyniki równolegle prowadzonego badania ankietowego wśród klientów banków spółdzielczych i komercyjnych z sektora MSP, w podziale na dwie grupy. Pierwszą stanowili klienci banków spółdzielczych, natomiast drugą klienci banków komercyjnych, jednakże z terenów gdzie aktywnie działają BS-y. Badanie wskazało na wysoki poziom satysfakcji obecnych klientów banków spółdzielczych. Jednocześnie pewnym wyzwaniem dla BS-ów pozostaje zdobywanie nowych klientów.

W raporcie przedstawiono także wyniki analizy dwóch przypadków (case study) procesów konsolidacyjnych. Pierwszy dotyczy sektora bankowości spółdzielczej w Niemczech, a drugi na Węgrzech. Jej wyniki mogą stanowić wskazówkę dotyczącą możliwych do zastosowania rozwiązań w Polsce.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X