Modele biznesowe dla prosumentów i całego łańcucha dostaw

 

Numer: 2/2023

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

Raport został opracowany w celu przybliżenia sektorowi bankowemu odpowiedzi na pytanie, czy spowolnienie rozwoju na rynku prosumenckim mają charakter trwały, czy jedynie przejściowy. W konsekwencji, jakie są perspektywy dalszego jego rozwoju w nowym systemie rozliczeń prosumentów (net-billing) oraz następstw tego w obszarze innych usług takich jak Demand Side Response (DSR) czyli Reakcja Strony Popytowej oraz magazynowania energii czyli kolejnych obszarów inwestowania, finansowaniem którego sektor bankowy mógłby być zainteresowany.

Celem szczegółowym jest identyfikacja i charakterystyka warunków opłacalności finansowania kredytem mikroinstalacji fotowoltaicznych dla małych prosumentów biznesowych, czyli mikroinstalacji PV o mocy do 50 kW, jako potencjalnie najbardziej atrakcyjnych, zgrupowanych w sektorze MSP.

Przedstawiona analiza, uwzględniająca dostępne systemy wsparcia finansowego, obrazuje racjonalne modele biznesowe dla uwarunkowań technicznych i ekonomicznych działalności prosumenckiej, determinujące przesłanki opłacalności projektów mikroinstalacji z punktu widzenia inwestora i finansującego go banku.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X