Partnerstwo publiczno-prywatne w kontekście finansowania OZE w Polsce – perspektywy i bariery

 

Numer: 2/2022

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Celem projektu jest przeanalizowanie zasad realizacji przedsięwzięć na zasadach partnerstwa publiczno-prawnego (PPP) w kontekście finansowania OZE, z uwzględnieniem perspektyw i barier w tym zakresie.

Badanie obejmuje diagnozę rynku PPP w Polsce wraz z identyfikacją barier i szans w jego rozwoju. Sytuacja na rynku krajowym skonfrontowana zostanie z przykładami państw, w których rynek PPP jest rozwinięty. Zbadano także potrzeby inwestycyjne w zakresie realizacji projektów OZE na poziomie lokalnym JST oraz potrzeby i źródła finansowania realizacji tych przedsięwzięć z uwzględnieniem roli banków.

Na podstawie dokonanej analizy zaproponowano zestaw rekomendowanych działań podejmowanych przez poszczególne grupy podmiotów (podmioty sektora publicznego, podmioty sektora państwowego, banki) w zakresie aktywizowania wykorzystania zasad partnerstwa publiczno-prawnego do realizacji inwestycji w OZE oraz zwiększenia roli banków w finansowaniu tych projektów.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X