Potrzeby dostosowań w zakresie kredytowania MŚP

Numer: 17/2020

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Celem raportu jest identyfikacja czynników ograniczających dostępność kredytów dla MŚP po stronie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz banków, a następnie rekomendacja działań aktywizujących finansowanie MŚP przez sektor bankowy. Autorki dokonały identyfikacji czynników ograniczających popyt na kredyty, zgłaszanych przez przedsiębiorstwa MŚP w zależności od ich wielkości, a także wskazały czynniki ograniczające podaż kredytów dla MŚP przez sektor bankowy.

Następnie dokonano rekomendacji  działań podejmowanych przez poszczególne grupy podmiotów: banki, przedsiębiorstwa MŚP oraz państwo aktywizujące finansowanie podmiotów MŚP przez sektor bankowy, w tym: analiza ruchomości jako alternatywnej formy zabezpieczenia kredytu bankowego, rola państwa w budowaniu systemu gwarancji i poręczeń kredytowych oraz przegląd i ocena alternatywnych metod rozwiązania problemu kredytów NPL.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X