ESG w sektorze bankowym

Numer: 07/2023

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Celem projektu jest opracowanie rekomendacji dotyczących przygotowania, komunikowania i promocji raportów ESG w bankach w Polsce.

W raporcie odniesiono się do kwestii szczególnego znaczenia banków w odniesieniu do zagadnień ESG oraz przedstawiono wybrane inicjatywy potwierdzające, że banki mogą być uznane za katalizator transformacji gospodarki w kierunku zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono także najnowsze wymogi w zakresie raportowania informacji o działaniach banku w obszarach ESG, w tym regulacje taksonomii, SFRD i CSRD oraz europejskie standardy dot. raportowania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem (European Sustainability Reporting Standards (ESRS) i standardy wydawane przez International Sustainability Standards Board (ISSB), a także prognozowane zmiany. Podjęto także problem znaczenia interesariuszy dla praktyki i raportowania ESG, dialogu z nim, raportowania ESG oraz sposobów komunikacji z wykorzystaniem nowych mediów.

Opracowanie zawiera także wnioski i rekomendacje podzielone na kilka grup: dotyczące opracowania strategii banku, mechanizmów ładu korporacyjnego (zaangażowanie zarządu i rady nadzorczej w kwestie ESG), raportowania ESG (jak przygotować dobry raport zgodnie z regulacjami i wytycznymi) oraz komunikacji z interesariuszami.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X