Systemowe i rynkowe uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce w ramach zgodnych z Europejskim Zielonym Ładem

Numer: 09/2020

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Celem raportu jest przygotowanie rekomendacji dla sektora bankowego w zakresie wyboru uzasadnionych technicznie i rynkowo oraz bezpiecznych ekonomicznie i ekologicznie inwestycji w wykorzystanie nowoczesnych i perspektywicznych technologii OZE, wpisujących się w koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ) i strategię neutralności klimatycznej UE, z uwzględnieniem krajowych zobowiązań i priorytetów, ram regulacyjnych oraz oczekiwań i potencjału rynku. Raport jest wkładem w przygotowanie strategii zielonego finansowania w energetyce. 

Szczególną uwagę w raporcie poświęcono sektorowi bankowemu, którego rola w budowie konkurencyjności krajowej energetyki rośnie w ostatnich latach. Rozważono ryzyko inwestycyjne finansowania transformacji energetycznej, koszt kapitału i jego przełożenie nana ceny energii. Podsumowaniem raportu są wnioski dotyczące polskiej strategii energetycznej oraz rekomendacje dla sektora bankowego.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X