Modelowe relacje banku spółdzielczego z udziałowcami i środowiskiem

 

Numer: 21/2020

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Prezentowany raport zawiera wyniki badań nt. relacji łączących banki spółdzielcze z ich interesariuszami, głównie zaś udziałowcami.

Podstawą dla sformułowania ocen i wniosków były przede wszystkim

  • przegląd doświadczeń organizacji spółdzielczych w wybranych krajach europejskich;
  • badania jakościowe i ilościowe z udziałem przedstawicieli zarządów banków spółdzielczych, członków, klientów i pracowników;
  • analiza komunikacji BS z interesariuszami poprzez strony internetowe i profile na portalu Facebook.

Autorzy raportu stawiają diagnozę, że w świetle wyników przeprowadzonych badań jakość zarządzania relacjami z interesariuszami, a zwłaszcza udziałowcami, wymaga zdecydowanej poprawy.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X