Wpływ pandemii COVID-19 na banki spółdzielcze w Polsce: zagrożenia i średniookresowe działania dostosowawcze

 

Numer: 16/2020

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Głównym celem raportu jest diagnoza wpływu sytuacji makroekonomicznej i rynkowej (w tym zmian związanych z następstwami pandemii COVID-19) na banki spółdzielcze w Polsce, diagnoza zagrożeń i prezentacja propozycji działań dostosowawczych w perspektywie średniookresowej.

Przygotowany raport pozwala na analizę negatywnych trendów w otoczeniu banków spółdzielczych (np. malejąca marża odsetkowa, nadpłynność, spadek wielkości i jakości portfela kredytowego oraz pogłębiający się dystans technologiczny), zidentyfikowanie szczególnie wrażliwych obszarów oraz zaproponowanie możliwych działań dostosowawczych. Negatywne trendy makroekonomiczne i rynkowe oddziałują na sektor banków spółdzielczych w sposób niejednorodny, toteż badaniu poddane zostały też różnice we wrażliwości i reakcji na zmiany w różnych grupach banków spółdzielczych. Dla oceny perspektyw wpływu pandemii COVID-19 i wywołanego nią kryzysu ekonomicznego na sektor banków spółdzielczych w Polsce konieczna jest między innymi pogłębiona analiza możliwych do osiągnięcia korzyści skali i zakresu działania, czemu poświęcono osobną część raportu.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X