Preferencje oraz oczekiwania społeczeństwa polskiego w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych oraz zakresu i jakości usług najmu na rynku krajowym

Numer: 16/2020

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Głównym celem raportu jest identyfikacja preferencji polskich gospodarstw domowych w zakresie formy zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych (własność versus najem nieruchomości mieszkaniowej), w tym głównych czynników mających zasadniczy wpływ na ich decyzje w zakresie wyboru odpowiedniego segmentu rynku mieszkaniowego.

W raporcie dokonano rozpoznania prawnych, ekonomicznych, fiskalnych oraz behawioralnych determinant rozwoju rynku najmu w Polsce.

Autorzy poddali weryfikacji czynniki mające wpływ na decyzje gospodarstw w zakresie formy realizacji potrzeb mieszkaniowych. W analizie wzięto pod uwagę m.in.: wiek, płeć, wykształcenie, stan cywilny, sytuacja rodzinna, miejsce zamieszkania, mobilność zawodowa, status materialny gospodarstw.

Opracowanie podsumowują rekomendacje w zakresie rozwiązań prawno-ekonomicznych sprzyjających rozwojowi rynku najmu w Polsce.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X