Wdrażanie i rozwój Przemysłu 4.0 w Polsce oraz konsekwencje powstawania nowej generacji przemysłu dla sektora bankowego

 

Numer: 21/2021

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

W raporcie przedstawiono wstępną analizę kondycji polskich firm produkcyjnych w procesie transformacji cyfrowej wraz z omówieniem największych barier stojących przed polskimi firmami i polską gospodarką. Omówiono również finansowe instrumenty wsparcia transformacji cyfrowej.

Analiza wyników badań pozwoliła wyodrębnić trzy podstawowe grupy barier, o które potykają się próby transformacji cyfrowej: (a) brak zrozumienia korzyści i wyzwań wiążących się z całościową zmianą organizacyjną wśród osób kierujących firmami; (b) niedostateczny poziom kompetencji cyfrowych wśród pracowników, połączony z niewystarczającym poziomem szkoleń; (c) niedostateczny poziom finansowania innowacji wdrożeniowych i organizacyjnych.

W ocenie autorów raportu, polskie firmy produkcyjne wykazują nadmierną ostrożność w zakresie wdrożeń technologicznych i zmian organizacyjnych, wpisanych w istotę transformacji cyfrowej ze względu na ograniczone możliwości finansowania inwestycji. Dlatego też kluczowe znaczenie dla rozwoju nowej generacji przemysłu w Polsce mają finansowe instrumenty wsparcia transformacji cyfrowej przedsiębiorstw produkcyjnych.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X