Wpływ nowoczesnych technologii na zmianę modeli biznesowych banków

Badanie ma na celu określenie stopnia adaptacji banków i pośredników finansowych do funkcjonowania w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej oraz związanych z nimi zmian technologicznych, jak i wskazanie przewidywanych kierunków rozwoju w zakresie modeli biznesowych i trendów ewolucji zastosowań nowoczesnych technologii.

W części pierwszej opisano kluczowe zmiany technologiczne, jakie wywierają wpływ na kształtowanie modeli biznesowych we współczesnej bankowości. W części drugiej scharakteryzowano czynniki wpływające na konstrukcję modeli biznesowych banków i instytucji pośrednictwa finansowego. Część trzecią poświęcono opisowi konkurencji ze strony FinTechów i BigTechów, które pełnią obecnie rolę swoistych motorów innowacji we współczesnych finansach. Przedmiotem części czwartej są główne trendy w ewolucji preferencji i oczekiwań klientów banków i instytucji pośrednictwa finansowego, będące rezultatem rosnącej skali zastosowań rozwiązań z zakresu IT w działalności banków i instytucji pośrednictwa finansowego. Kolejna część raportu skupia uwagę na opisie inwestycji w nowe technologie dokonywanych przez banki (w zakresie ich skali oraz efektów). Część szósta została przeznaczona na opis inwestycji w IT realizowanych przez banki działające na terenie Polski. Treść części siódmej stanowi próba określenia wpływu wybranych technologii przyszłości na zmiany w modelach finansowych banków i instytucji pośrednictwa finansowego. W ostatniej części zebrano rekomendacje i wnioski dotyczące opisywanych zagadnień i badanej problematyki.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X