Analiza prawno-ekonomiczna odesłań do tabel kursowych

 

Numer: 13/2022

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Celem opracowania jest pogłębiony opis funkcjonowania rynku walutowego i implikacji z tego wynikających. Dalej w opracowaniu dowodzi się, że ewentualna nieprzejrzystość postanowienia umowy odsyłającego do tabeli kursowej banku nie przesądza jeszcze o jego nieuczciwości. Nie ma bowiem podstaw do twierdzenia, że kursy walut wynikające z tabel nie są kursami rynkowymi oraz, że uczciwy przedsiębiorca nie zaoferowałby konsumentowi takiej treści postanowienia. Orzecznictwo TSUE nie wskazuje, że tego rodzaju klauzule miałyby być nieuczciwe, lecz jedynie dostarcza wytycznych umożliwiających sądowi krajowemu dokonanie weryfikacji w tym zakresie.

Metoda badawcza polega na szczegółowym opisie działania rynków walutowych i falsyfikacji formułowanych opinii oraz postulatów jako fałszywych lub technicznie niewykonalnych – a stanowiących podstawę do orzekania o abuzywności.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X