Możliwości stymulowania gospodarki i sektora bankowego przez instrument luzowania ilościowego QE

 

Numer: 9/2021

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Celem raportu jest analiza jakie obszary gospodarki będą wymagały szczególnego wsparcia w zakresie dostępności środków finansowych. Na podstawie doświadczeń luzowania ilościowego (QE) w strefie euro i USA dokonano oceny jakie rozwiązania z zakresu QE można przenieść na grunt gospodarki polskiej. W szczególności zbadano jaka była wynikająca z doświadczeń międzynarodowych efektywność przełożenia QE na udzielanie kredytów przez banki i jakie mogłyby być efektywne obszary dla stosowania QE w Polsce. Dokonano także oceny jakie reperkusje dla skuteczności QE w Polsce będą płynąć z faktu stosowania obecnie analogicznych rozwiązań w skali światowej.

Podsumowaniem raportu są rekomendacje dla zasad stosowania luzowania ilościowego w Polsce.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X