Zagrożenie credit crunch w Polsce w okresie pandemii COVID-19

 

Numer: 15/2022

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Przedmiotem raportu jest analiza ryzyka wystąpienia credit crunch w Polsce w następstwie pandemii Covid-19 i jego możliwych konsekwencji dla systemu finansowego oraz sfery realnej gospodarki polskiej. Autorzy raportu dokonali charakterystyki zjawiska credit crunch, odwołując się także do przykładów międzynarodowych. Następnie przeanalizowali działania umożliwiające uniknięcie credit crunch w podziale na obszar polityki monetarnej, fiskalnej, regulacyjno-nadzorczy oraz możliwe dodatkowe rozwiązania instytucjonalne (w tym firmy zarządzania aktywami zagrożonymi typu Asset Managment Companies).

Następnie dokonano oceny skali załamania gospodarczego wywołanego pandemią i podjętych działań zaradczych.

Raport podsumowano rekomendacją rozwiązań, służących ograniczeniu ryzyka credit crunch w Polsce w podziale na stymulanty strony podażowej i popytowej rynku kredytowego oraz rozwiązania systemowe.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X