Dostępność kredytów mieszkaniowych w zmiennych uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych. Doświadczenia rynku polskiego

Analiza zawiera próbę odpowiedzi na pytania: ile Polek i Polaków stać na kredyt mieszkaniowy, jak popyt na ten produkt bankowy wrażliwy jest na zmiany stóp procentowych, cen nieruchomości czy możliwości finansowych potencjalnych kredytobiorców, wreszcie jaki potencjał wzrostu rynek ten posiada?

W celu weryfikacji dostępności kredytów mieszkaniowych oszacowana została maksymalna kwota kredytu możliwa do uzyskania przez statystyczną rodzinę z uwzględnieniem jej sytuacji finansowej oraz realiów rynkowych z lat  2006-2022. Wyniki te uzupełniono o symulacje odsetka gospodarstw, które ze względu na zbyt niskie dochody nie miałyby możliwości zaciągnięcia kredytu hipotecznego umożliwiającego zakup lokalu mieszkalnego o zdefiniowanym metrażu. Stanowi to nowatorskie rozwiązanie w weryfikacji dostępności kredytów mieszkaniowych w warunkach polskich.

Opracowanie zawiera także rekomendacje i kierunki przyszłych zmian, które w opinii autorów pozytywnie wpłynęłyby na rozwój rynku hipotecznego w Polsce, zwiększoną dostępność kredytów dla gospodarstw domowych oraz stanowiłyby naturalny krok ku większej jego efektywności.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X