Certyfikacja produktów i usług teleinformatycznych z uwzględnieniem potrzeb sektora bankowego

 

Numer: 15/2020

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Raport poświęcony jest zagadnieniom certyfikacji cyberbezpieczeństwa – ze szczególnym naciskiem położonym na sektor bankowy. Autorka analizy omawia specyfikę oceny zgodności w cyberbepieczeństwie, szczególną uwagę poświęcając Common Criteria, jako normom będącym podstawą ewaluacji bezpieczeństwa produktów IT. Dokonano także diagnozy obecnego podejścia do zagadnień cyberbezpieczeństwa – w oparciu o przegląd stosowanych standardów w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w sektorze bankowym. Szczególną uwagę w tym względzie poświęcono dyrektywom NIS i PSD2 oraz Rekomendacjom KNF i standardom branżowym, stosowanym w certyfikacji produktów na użytek sektora bankowego.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X