Elektroniczna platforma wyceny nieruchomości

 

Numer: 14/2020

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Celem projektu jest opracowanie szczegółowej koncepcji modelu dla systemu automatycznej wyceny nieruchomości mieszkaniowych z zastosowaniem zaawansowanych metod statystycznych i wstępny test niektórych elementów systemu.

Istotna część raportu zawiera propozycję struktury projektowanego systemu automatycznej wyceny nieruchomości. Obejmuje on trzy moduły: moduł wejściowy, moduł operacyjny (w ramach którego są: podmoduł wyceny, podmoduł analityczno-prognostyczny, podmoduł archiwizujący) oraz moduł wyjściowy. Oprócz standardowej wyceny, system może wykonywać operacje zawarte w module analityczno – prognostycznym, takie jak: wyznaczenie dla dowolnej wycenianej nieruchomości mieszkaniowej przedziału wyceny, wyznaczenie prognozy wartości nieruchomości, wyznaczenie prognozy przeciętnej wartości nieruchomości na dowolnym lokalnym rynku, wyznaczenie parametru zmienności cen dowolnej nieruchomości, wyznaczenie prognozy wartości zabezpieczenia dla portfela kredytów, analiza ex post zmian wartości pojedynczej nieruchomości na podstawie danych historycznych zarchiwizowanych w systemie, analiza ex post zmian wartości portfela zabezpieczeń na podstawie danych historycznych zarchiwizowanych w systemie.

Raport zawiera opis funkcjonalności tego systemu dla różnych grup interesariuszy, przede wszystkim dla banków, jak również spełnianie warunków regulacyjnych przez system.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X