Zastosowanie sztucznej inteligencji w bankowości – szanse oraz zagrożenia

 

Numer: 12/2022

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Celem analizy jest scharakteryzowanie obciążeń podatkowo-składkowych i wymogów kapitałowych w kontekście kształtowania funduszy własnych w bankach w latach 2015-2019, a także ocena ich wpływu na sektor bankowy, mając także na uwadze konsekwencje gospodarcze. Zbadano, na ile zwiększone obciążenia podatkowo-składkowe sektora bankowego negatywnie wpłynęły na jego rozwój, aktywność kredytową oraz rentowność. W szczególności, autorzy zbadali wpływ: wprowadzenia tzw. podatku bankowego, utworzenia nowych funduszy BFG – funduszu gwarancyjnego banków oraz funduszu przymusowej restrukturyzacji banków, ustanowienia Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, modyfikacji formuły naliczania wpłat do KNF na pokrycie kosztów nadzoru oraz zmiany w zakresie wymogów kapitałowych banków.

Autorzy raportu oszacowali, że szczególnie wrażliwe na wzrost obciążeń sektora okazały się kredyty dla przedsiębiorstw na cele inwestycyjne, z czego można wnioskować, że nadmierny wzrost obciążeń może prowadzić nie tylko do obniżenia poziomu kredytowania, ale także do niekorzystnej zmiany struktury kredytów, poprzez wypieranie kredytów inwestycyjnych przez konsumpcyjne. Na zbyt wysoki poziom obciążeń regulacyjnych, mogący spowalniać wzrost gospodarczy, wskazywał poziom nasycenia gospodarki kredytami, który od czasu wprowadzenia podatku bankowego widocznie spada.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X