Wspólne rozwijanie działalności depozytowo-kredytowej przez banki spółdzielcze w Polsce na przykładach wybranych krajów europejskich. Analiza prawno-ekonomiczna

 

Numer: 15/2022

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

 

Celem raportu jest analiza możliwości pogłębienia współpracy przez banki spółdzielcze w drodze rozwijania wspólnie działalności depozytowo-kredytowej.

Autorzy przeanalizowali istniejące modele współpracy w wybranych krajach europejskich tj. Niemczech, Austrii i Finlandii w zakresie rozwijania działalności depozytowo-kredytowej. W dalszej części raportu przybliżono także istniejące ramy prawne istniejące w Polsce i rozważono, na ile dopuszczają one obecnie taką pogłębioną współpracę produktową. Wskazano także ograniczenia prawno-instytucjonalne w tego rodzaju przedsięwzięciach w stosunku do rozwiązań istniejących w Austrii, Niemczech i Finlandii. Raport kończy się wnioskami, rekomendacjami oraz postulatami zmian, które uznano za pożądane w celu realizacji pogłębionej bankowości spółdzielczej w Polsce w XXI wieku.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X