Raport dotyczący badania w zakresie wdrożenia przepisów dyrektywy PE i Rady (UE) 2019/1023 w kontekście realizacji interesu banków

 

Numer: 04/2021

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

  • dr Patryk Filipiak
  • dr hab. Maciej Stradomski, prof. UEP
  • dr Przemysław Grobelny
  • mgr Piotr Kempiński
  • mgr Hubert Zieliński

 

Badanie ma na celu analizę przepisów tzw. Dyrektywy drugiej szansy pod kątem potencjalnych kierunków jej implementacji przez polskiego ustawodawcę oraz ocenę wpływu przyjętych w przyszłości regulacji na sytuację prawną banków jako jednych z głównych interesariuszy postępowań restrukturyzacyjnych.

W toku badania analizie poddana zostać treść przepisów dyrektywy, pod kątem możliwych wariantów ich wdrożenia. Zostały one ocenione pod kątem ich wpływu na sytuację prawną banków występujących w postępowaniach restrukturyzacyjnych w roli wierzycieli. Spośród przeanalizowanych wariantów zidentyfikowano kierunki zmian, które zapewnią najpełniejszą ochronę wierzycieli, w szczególności banków.

Wartością dodaną badania jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń prawnych dla sektora bankowego oraz sformułowanie wniosków, w jakim zakresie banki mogą dążyć do zabezpieczenia swoich interesów w przyszłym procesie legislacyjnym.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X