Analiza dotycząca problematyki ujemnego oprocentowania kredytów oraz depozytów – aspekty prawne

Numer: 8/2021

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Celem badania jest ocena, w świetle polskiego prawa, prawnej dopuszczalności ujemnego oprocentowania – zarówno w odniesieniu do kredytów, jak i depozytów. W przypadku kredytów, kluczową kwestią jest ocena kompatybilności ujemnego oprocentowania z odpłatnym charakterem umowy kredytu oraz ocena dopuszczalności rozwiązań umożliwiających ochronę marży banku. W przypadku czynności depozytowych rozważenia wymaga m.in. zgodność ujemnego oprocentowania depozytów z naturą umowy rachunku bankowego oraz zasadami współżycia społecznego; ponadto, analizy wymaga praktyka UOKiK w odniesieniu do zasad konstruowania opłat (wymaganie związku między wprowadzaną opłatą a kosztami rzeczywiście ponoszonymi przez bank).

Badanie jest oparte przede wszystkim na podejściu dogmatycznym i prawnoporównawczym. Przeanalizowano także historyczne stanowiska UOKiK.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X