Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w I kwartale 2021 r.

Analiza jest współautorskim, cyklicznym opracowaniem omawiającym kwestie związane z warunkami funkcjonowania banków oraz skutkami, jakie mogą one tworzyć w zakresie działalności banków w 2021 r.

Obok analizy wyników finansowych sektora bankowego w I kwartale 2021 r., szczególną uwagę w raporcie zwrócono na warunki funkcjonowania banków w warunkach rekordowo niskich stóp procentowych oraz na wpływ obciążeń fiskalnych na rentowność sektora bankowego. Zaprezentowano również agendę legislacyjną UE dotyczącą sektora bankowego w odpowiedzi na wyzwania i trudności gospodarcze w trakcie i po pandemii Covid-19.

Dokonano także symulacji wyniku finansowego banków z uwzględnieniem czynników makroekonomicznych oraz zewnętrznych obciążeń regulacyjnych i fiskalnych z prognozą na rok 2021.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X