Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w III kwartale 2022 r.

 

Numer: 20/2022

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Analiza jest współautorskim, cyklicznym opracowaniem omawiającym kwestie związane z warunkami funkcjonowania banków oraz skutkami, jakie mogą one tworzyć w zakresie działalności banków w 2023 r.

Obok analizy wyników finansowych sektora bankowego w III kwartale 2022 r., szczególną uwagę w raporcie zwrócono na zmiany w kapitałach własnych banków, będących rezultatem przeszacowania ceny obligacji skarbowych. Spadki te były na tyle głębokie, że polski sektor bankowy ze względu na wartość kapitałów cofnął się o 5 lat do połowy 2017 roku. W tym okresie suma bilansowa banków wzrosła o ok. 60%.

W analizie podkreślono także, że w otoczeniu wysokich stóp procentowych, skutkującym ograniczaniem zdolności kredytowej klientów oraz rosnącą ostrożnością banków w udzielaniu kredytów, spada wolumen kredytów dla sektora niefinansowego oraz jego udział w aktywach. W ostatniej części analizy dokonano aktualizacji prognozy wyniku finansowego dla sektora bankowego w roku 2022, uwzględniającej sytuację sektora bankowego po III kwartale 2022 r. oraz wstępnej prognoza wyników za rok 2023.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X