Ocena wybranego zakresu implementacji PSD2 w Polsce i kierunki zmian

 

Numer: 14/2023

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

Celem raportu była ocena sposobu, w jaki polski prawodawca dokonał implementacji PSD2. Autorzy dokonali selekcji pewnych obszarów i zagadnień, które w ich ocenie warto poddać analizie w kontekście zasad transpozycji i stosowania dyrektyw unijnych.

Zagadnienia te zostały dobrane przekrojowo i dotyczą różnego przedmiotu regulacji usług płatniczych, począwszy od zakresu przedmiotowego ustawy, przez wyłączenia, a kończąc na szczegółowej regulacji niektórych usług płatniczych.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X