Dezinformacja i propaganda w sektorze bankowym

 

Numer: 7/2022

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Celem raportu jest zidentyfikowanie i zamodelowanie współczesnego wymiaru dezinformacji i propagandy mogących mieć wpływ na  sektor bankowy. W szczególności, w analizie zaprezentowano modele dezinformacji i propagandy w sektorze bankowym oraz możliwości identyfikowania i reagowania na kampanie dezinformacyjne.

Autorzy przeprowadzili też sondaż diagnostyczny, który posłużył do określenia podatności klientów sektora bankowego na dezinformację i propagandę. Wyniki badania ankietowego były jedną z podstaw przeprowadzenia pogłębionych wywiadów eksperckich, do których zaproszono ekspertów z sektorów bankowego, medialnego, prawnego i IT.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X