Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w I kwartale 2024 r.

Analiza jest współautorskim, cyklicznym opracowaniem omawiającym kwestie związane z warunkami funkcjonowania banków oraz skutkami, jakie mogą one tworzyć w zakresie działalności banków w 2024 r. Obok analizy wyników finansowych sektora bankowego w I kwartale 2024 r., szczególną uwagę w raporcie zwrócono na kwestię dynamiki podejmowania inwestycji przez polskie przedsiębiorstwa oraz źródeł ich finansowania – także poprzez kredyt bankowy. Ponadto w raporcie zawarto symulację prognozy wyniku sektora bankowego na lata 2024 - 25.  

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X