Modele funkcjonowania zrzeszeń w europejskiej bankowości spółdzielczej – możliwości adaptacyjne w warunkach polskich

 

Numer: 16/2022

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Głównym celem raportu jest analiza, jak nowe otoczenie ekonomiczne i nowe wyzwania, zwłaszcza w zakresie zmian technologicznych i rosnącego znaczenia uwzględniania kryteriów ESG w działalności bankowej, wpływają na efektywność modelu biznesowego  polskich banków spółdzielczych i ich zrzeszeń.

W badaniu uwzględniono także wpływ zmian technologicznych na modele biznesowe banków spółdzielczych oraz konieczne działania w zakresie środowiskowej i społecznej odpowiedzialności banków spółdzielczych i wdrażania kryteriów ESG przez banki spółdzielcze oraz rolę ich współpracy i aktywność zrzeszeń w tym zakresie.

W szczególności wskazano szczególnie wrażliwe obszary w zakresie obecnego modelu zrzeszeniowego, których ewolucja może w dłuższym okresie prowadzić do poprawy rentowności i efektywności kosztowej oraz zaproponowano możliwe działania dostosowawcze. Potencjalne korzyści ekonomiczne zostały ocenione przez pryzmat doświadczeń wybranych krajów europejskich, przy uwzględnieniu specyfiki polskiego rynku.

Dla sformułowania wniosków i rekomendacji, oprócz przeprowadzonych badań empirycznych, dokonano także analizy rekomendacji ekspertów z zakresu europejskiej bankowości spółdzielczej.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X