Wyzwania polityki antyinflacyjnej w Polsce

Numer: 01/2023

 

Raport został przygotowany przez zespół w składzie:

 

Analiza zawiera próbę odpowiedzi na pytanie: czy przywracanie wskaźnika inflacji do poziomu celu inflacyjnego w Polsce będzie odpowiednio skuteczne i szybkie, przeciwdziałając utrwalaniu się negatywnych skutków dla gospodarki, spowodowanych wysoką inflacją, w tym przede wszystkim obniżenia tempa wzrostu gospodarczego oraz wzrostu nierówności społecznych.

Raport zawiera analizę procesów inflacyjnych w gospodarce i ich przebiegu w Polsce w latach 2019 – 2022. Ocenie poddano skuteczność polityki antyinflacyjnej w Polsce – zarówno fiskalnej, jak i monetarnej oraz przeanalizowano perspektywy dalszego kształtowania się inflacji w średnim okresie.

Opracowanie zawiera także rekomendacje w zakresie polityki monetarnej, fiskalnej i strukturalnej,  których wdrożenie przyczyniłoby się w opinii autorów do zmniejszenia presji inflacyjnej w gospodarce oraz zwiększenia tempa dezinflacji w Polsce.

Najnowsze raporty:

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X